صحنه

در آغاز هیچ نبود ، کلمه بود و آن کلمه خدا بود .

صداقتت بوی دروغ می دهد، دروغت بوی صداقت ! دلم برای صداقتت تنگ است ، کمی دروغ بگو !!!  
/ 13 نظر / 17 بازدید
تیر 91
2 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
2 پست